POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES

wersja obowiązująca od dnia 03.08.2020   [KOMENTARZ: wszystkie terminy podkreślone powinny być hyperlinkami]. Spis treści
 1. Czym jest Polityka prywatności? 2
  1. Kto jest administratorem strony internetowej www.tadaplanner.pl? 2
 2. Dane osobowe 2
  1. Jaki akt prawny reguluje przetwarzanie Twoich danych osobowych? 2
  2. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych? 2
  3. Inspektor ochrony danych 3
 3. Jak przetwarzamy twoje dane osobowe, które nam podajesz 3
  1. Jakie dane osobowe przetwarzamy i w jakich celach je przetwarzamy? 3
  2. Dobrowolność podania danych osobowych 6
  3. Odbiorcy danych osobowych 6
  4. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji (w tym profilowanie) 6
  5. Czy będziemy przekazywać Twoje dane osobowe poza EOG lub do organizacji międzynarodowej? 6
 1. Jakie przysługują Ci prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych? 7
  1. Prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO) 7
  2. Prawo do sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO) 8
  3. Prawo do usunięcia danych osobowych, tzw. “prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO) 8
  4. Prawo do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO) 8
  5. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO) 9
  6. Prawo do żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO) 9
  7. Czy możesz cofnąć wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych? 9
  8. Skarga do organu nadzorczego 10
 1. Czym jest Polityka prywatności?
Chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu z naszej strony internetowej. Ponieważ sami działamy w branży internetowej, wiemy jak ważna jest ochrona Twoich danych osobowych. Dlatego dokładamy szczególnych starań, aby chronić Twoją prywatność i informacje, które nam przekazujesz.  Starannie dobieramy i stosujemy odpowiednie środki techniczne, w szczególności te o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Nasza strona używa szyfrowanej transmisji danych (SSL), co zapewnia ochronę identyfikujących Cię danych. W naszej Polityce prywatności znajdziesz wszystkie najważniejsze informacje odnośnie przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.   Prosimy Cię o jej przeczytanie i obiecujemy, że nie zajmie Ci to więcej niż kilka minut.
  1. Kto jest administratorem strony internetowej www.tadaplanner.pl?
Administratorem strony internetowej www.tadaplanner.pl jest MANETBOOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą we Wrocławiu, ul. Partynicka 47, 53-031 Wrocław, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000436445, NIP: 8992739303, REGON: 021987783, o kapitale zakładowym w wysokości: 50 000,00 zł (czyli: my).
 1. Dane osobowe 
  1. Jaki akt prawny reguluje przetwarzanie Twoich danych osobowych?
Twoje dane osobowe są przez nas zbierane i przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego powszechnie: RODO. W zakresie nieuregulowanym przez RODO przetwarzanie danych osobowych jest regulowane przez Ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. 
  1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych jest:  MANETBOOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Partynicka 47 53-031 Wrocław telefon: +48 507 082 705 e-mail: info@tadaplanner.com W sprawie swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami za pomocą: – poczty elektronicznej: info@tadaplanner.com – poczty tradycyjnej: ul. Partynicka 47, 53-031 Wrocław – telefonu: +48 507 082 705
  1. Inspektor ochrony danych
Powołaliśmy inspektora ochrony danych, z którym możesz się skontaktować w sprawie ochrony swoich danych osobowych za pomocą:  – poczty elektronicznej: magda@tadplanner.com  – poczty tradycyjnej: ul. Partynicka 47, 53-031 Wrocław  – telefonu: +48 507 082 705
 1. Jak przetwarzamy twoje dane osobowe, które nam podajesz
  1. Jakie dane osobowe przetwarzamy i w jakich celach je przetwarzamy?
Na naszej stronie internetowej oferujemy Ci wiele różnych usług, dla których celów przetwarzamy różne dane osobowe, w oparciu o różne podstawy prawne. 
Cel Dane osobowe Podstawa prawna przetwarzania Czas przechowywania danych 
zawarcie i wykonanie umowy imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL, NIP, REGON, adres e-mail, nr telefonu, nr rachunku bankowego, nr karty płatniczej art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie w celu podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy oraz przetwarzanie niezbędne w celu wykonania umowy, której jesteś stroną do upływu okresu przedawnienia roszczeń dotyczących wykonania umowy
konto w sklepie internetowym imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny, nr telefonu, firma, NIP art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie w celu podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy oraz przetwarzanie niezbędne w celu wykonania umowy, której jesteś stroną do momentu usunięcia konta 
zamieszczanie opinii o towarach nick, imię, nazwisko art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na prezentowaniu na stronie sklepu internetowego opinii dotyczących towarów i przebiegu transakcji do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
newsletter  adres e-mail art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. przetwarzanie na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych do dnia wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych
marketing bezpośredni towarów i usług własnych, w tym remarketing  imię, nazwisko, firma, adres e-mail, adres IP, informacje zapisane w plikach cookie, lokalizacja Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na marketingu bezpośrednim usług własnych, w tym remarketingu  przez 14 miesięcy od zgromadzenia danych lub do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych lub ustalenia, że Twoje dane się zdezaktualizowały
ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń i obrona przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL, NIP, REGON, adres e-mail, nr telefonu, nr IP, nr rachunku bankowego, nr karty płatniczej art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi do upływu okresu przedawnienia roszczeń dotyczących wykonania umowy
wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawnych, w szczególności przepisów podatkowych i rachunkowych imię, nazwisko, firma, nr PESEL, NIP lub REGON, adres e-mail, nr telefonu, adres korespondencyjny, nr karty płatniczej  Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na nas, wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów podatkowych i rachunkowych do momentu wygaśnięcia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, które uzasadniały przetwarzanie danych osobowych
analiza ruchu na stronie Sklepu Internetowego adres IP, lokalizacja, informacje zapisane w plikach cookie Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na analizie ruchu Klientów na stronie Sklepu. przez … miesięcy od zgromadzenia danych lub do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
  1. Dobrowolność podania danych osobowych
Podanie przez Ciebie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne ale stanowi warunek świadczenia przez nas usług na Twoją rzecz (np. założenia konta). 
  1. Odbiorcy danych osobowych 
Aktualną listę podmiotów, którym ujawniamy Twoje dane osobowe możesz znaleźć tutaj  [KOMENTARZ: W tym miejscu proszę zapoznać się z załącznikiem, przedstawiającym listę dostawców usług zewnętrznych, który Państwu przesłaliśmy. Nadmieniam, iż lista jest jedynie przykładowa. Proszę nie zamieszczać całej listy, jeśli Państwo nie korzystają ze wszystkich dostawców, a jeśli jakiegoś dostawcy brakuje – proszę wprowadzić go na listę wg wzoru na niej zamieszczonego. Wykazanie odbiorców może nastąpić również przez wskazanie kategorii odbiorców, jednak to rozwiązanie powinno mieć zastosowanie w przypadku, gdy liczba odbiorców jest bardzo długa].
  1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji (w tym profilowanie)
Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania lub do zautomatyzowanego podejmowania wobec Ciebie jakichkolwiek decyzji.
  1. Czy będziemy przekazywać Twoje dane osobowe poza EOG lub do organizacji międzynarodowej?
W celu korzystania z narzędzi pomiarowych i marketingowych Google, a także popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisu YouTube.com, którego właścicielem jest Google LLC, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych, gdzie znajdują się serwery Google LLC. Google LLC figuruje w wykazie podmiotów uczestniczących w programie Tarczy Prywatności (link: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active), w związku z czym ochrona danych osobowych jest adekwatna w stosunku do regulacji obowiązujących w Unii Europejskiej, zgodnie z Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA (link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016D1250&from=EN).
 1. Jakie przysługują Ci prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych?
Na podstawie RODO masz prawo do: 
 • żądania dostępu do swoich danych osobowych 
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
 • żądania przenoszenia danych osobowych
W razie zgłoszenia nam któregokolwiek z wymienionych powyższej żądań bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udzielimy Ci informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez Ciebie żądaniem.  W razie potrzeby możemy wydłużyć termin miesięczny o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.  W każdym wypadku poinformujemy Ciebie w terminie miesiąca od otrzymania żądania o przedłużeniu terminu i podamy Tobie przyczyny opóźnienia. 
  1. Prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO)
Masz prawo uzyskania informacji czy przetwarzamy Twoje dane osobowe.  Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe masz prawo do:
 • dostępu do danych osobowych,
 • uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
 • uzyskania kopii swoich danych osobowych.
Jeśli chcesz zażądać dostępu do swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: info@tadaplanner.com.
  1. Prawo do sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO)
Jeżeli Twoje dane osobowe są nieprawidłowe masz prawo żądania od nas niezwłocznego sprostowania Twoich danych osobowych. Masz też prawo do żądania uzupełnienia przez nas Twoich danych osobowych.  Jeśli chcesz zażądać sprostowania lub uzupełnienia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: biuro@penpol.pl.
  1. Prawo do usunięcia danych osobowych, tzw. “prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO)
Masz prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych, gdy:
 • Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę;
 • Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych jest związane z marketingiem bezpośrednim;
 • wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub stronę trzecią.
Pomimo zgłoszenia żądania usunięcia danych osobowych możemy przetwarzać Twoje dane dalej w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń o czym zostaniesz poinformowany/poinformowana.  Jeśli chcesz zażądać usunięcia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: info@tadaplanner.com.
  1. Prawo do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO)
Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:
 • kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – w takim wypadku ograniczymy przetwarzanie Twoich danych osobowych na czas pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych osobowych zażądasz ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
 • Twoje dane osobowe przestały być potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony Twoich roszczeń;
 • zgłosiłeś/zgłosiłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – do czasu stwierdzenia czy nasze prawnie uzasadnione interesy są nadrzędne wobec podstaw wskazanych w Twoim sprzeciwie.
Jeśli chcesz zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: info@tadaplanner.com.
  1. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO)
Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym profilowania, w związku z:
 • przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę trzecią;
 • przetwarzaniem na potrzeby marketingu bezpośredniego.
Jeśli chcesz zagłosić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: info@tadaplanner.com.
  1. Prawo do żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO) 
Masz prawo otrzymać od nas swoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłać je innemu administratorowi danych osobowych. Standardowo udostępnimy Ci Twoje dane osobowe w formacie CSV. Jeśli wolisz aby dane zostały Ci udostępnione w innym formacie wskaż preferowany format w swoim żądaniu. W miarę możliwości postaramy się udostępnić Ci dane w preferowanym przez Ciebie formacie.  Możesz również zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane osobowe bezpośrednio innemu administratorowi (o ile jest to technicznie możliwe).  Jeśli chcesz zażądać przeniesienia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: info@tadaplanner.com.
  1. Czy możesz cofnąć wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych?
Możesz cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie.  Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przez nas na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem.  Jeśli chcesz cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: info@tadaplanner.com. W przypadku, gdy chcesz cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu świadczenia usługi „Newsletter” możesz z niego zrezygnować tutaj.
  1. Skarga do organu nadzorczego 
Jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ochrony danych osobowych masz prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który z dniem 25 maja 2018 roku zastąpił GIODO.  Więcej informacji znajdziesz tutaj.